Tiana

17 tekstów – auto­rem jest Tiana.

cza­sami przy in­nym człowieku trzy­mają nas je­dynie wspom­nienia daw­ne­go szczęścia 

myśl
zebrała 21 fiszek • 4 lipca 2011, 12:29

jes­teś
nag­le znikasz
nic mi po to­bie nie zostało
śmierć jest naj­lep­szym złodziejem 

myśl
zebrała 26 fiszek • 15 października 2010, 20:29

często wy­daje mi się, że mo­je szczęście to tyl­ko od­bi­cie sza­rej rzeczy­wis­tości w "upiększającym" lustrze 

myśl
zebrała 22 fiszki • 6 października 2010, 20:02

nie szu­kaj woj­ny w ce­lu próby jej za­kończe­nia, ale po­koju, który spra­wi, że nie będzie na­wet jej początku 

myśl
zebrała 30 fiszek • 25 września 2010, 18:14

z upływem cza­su sta­jemy się co­raz bar­dziej wy­god­ni, a co za tym idzie co­raz bar­dziej bez­bron­ni bez po­mocy rzeczy materialnych 

myśl
zebrała 29 fiszek • 27 sierpnia 2010, 13:34

nie próbuj uciekać przed prob­le­mami, gdyż one zaw­sze biegają szybciej

wiem, bo już nieraz próbowałam 

myśl
zebrała 64 fiszki • 26 sierpnia 2010, 12:21

człowiek: wszys­tko al­bo nic 

myśl
zebrała 25 fiszek • 21 sierpnia 2010, 09:38

pat­rze na ciebie i widzę obcą osobę
stoję koło ciebie, a ani trochę nie czuję two­jej obecności
słyszę słowa, ale nie mogę roz­poznać two­jego głosu

ludzie są ta­cy zmienni...
w końcu sa­mi nie jes­teśmy w sta­nie roz­poznać siebie wśród tłumu 

myśl
zebrała 32 fiszki • 5 sierpnia 2010, 22:00

i wte­dy zro­zumiałam, że choć ma kil­ka twarzy to jed­nak jed­no serce 

myśl
zebrała 39 fiszek • 4 sierpnia 2010, 13:20

zbyt często za­miast wy­rażeniem "do widze­nia" żeg­na­my się słowa­mi "niena­widze cię". 

myśl
zebrała 32 fiszki • 3 sierpnia 2010, 17:48

Tiana

"Nie pragnij być lepszym od innych, najpierw bądź samym sobą."

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Tiana

Użytkownicy
S T U
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność